Jak upravuje příležitostný prodej sezonních přebytků zákon
Tzv. prodej zahradních nebo také sezónních přebytků upravuje platná legislativa. Pokud se nejedná o soustavnou činnost, nemusí mít prodejce přebytků ze zahrady nebo chovu, živnostenské oprávnění.
Za příležitostný příjem je považován mimo jiné prodej ovoce a zeleniny z vlastní zahrady, prodej nasbíraných léčivých bylin a lesních plodů, ale i produktů, jako je mléko, maso, vejce nebo med.
Legislativa:
Prodej přebytků a pěstitelských a chovatelských zájmů upravuje živnostenský zákon, § 3 odstavci 3 písmenu f) říká, že živností není prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami. Další úpravy nalezneme v zákonu o zemědělství. V § 2e odstavci 2 se dočteme, že fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.
Podle zákona o potravinách každý, kdo uvádí do oběhu potraviny, a to i bezúplatně, je zodpovědný za jejich zdravotní nezávadnost. Toto platí stejně pro prodej ze dvora jako v kamenných obchodech nebo na tržnicích, a roli nehraje ani prodávané množství. Je na každém pěstiteli, výrobci nebo prodejci, jakými způsoby bude tuto nezávadnost zajišťovat.
Prodej upravuje také veterinární zákon. § 27 např. říká, že je povoleno prodávat nebalená čerstvá vejce pocházející z vlastního hospodářství ve svém hospodářství nebo na tržišti, a to přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo je dodávat do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele. Jsou-li vejce prodávána v tržnici nebo na tržišti anebo dodávána do místní maloobchodní prodejny, musí být stanoveným způsobem označena. To ale neplatí pro vejce z hospodářství chovatele, který chová nejvíce 50 nosnic. Každý týden je možné prodat jednomu spotřebiteli až 60 kusů vajec.
Podle vyhlášky o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, je pak možné prodej doplnit nabídkou 10 kusů zabité drůbeže nebo králíků týdně. Je ale nutné dodržet podmínku, že maso ani vejce nebudou kupujícím dále distribuovány. Nepovolený je prodej překupníkům nebo do restauračních kuchyní.
Zdanění prodeje sezonních přebytků
Z účetního hlediska prodej sezonních přebytků spadá do kategorie ostatních příjmů. I příjmy z nesoustavného prodeje je nutné zdanit v případě, že jejich výše přesáhne ve zdaňovacím období 30 000 korun, podle § 10 zákona o daních z příjmů.
V případě včelařů, daně je osvobozen ten, komu plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60. Je zde ale limit 500 korun příjmu na jedno včelstvo
Poslední aktualizace: 1.5.2022
Zdroje:
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Zákon č. 586/1992 Sb., Zákon České národní rady o daních z příjmů
Zákon č. 110/1997 Sb., Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Zákon č. 166/1999 Sb., Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů