Obchodní podmínky Tržiště - čerstvé potraviny na dosah
Každý Uživatel si musí si před registrací přečíst Obchodní podmínky Tržiště - čerstvé potraviny na dosah (dále jen Podmínky), potvrdit, že jim rozumí a zavázat se k jejich dodržování. Dále si musí přečíst Podmínky ochrany osobních údajů, potvrdit, že jim rozumí a zavázat se k jejich dodržování.
Vytvořením Uživatelského účtu dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb.
Provozovatel webové aplikace Tržiště
Tržiště - čerstvé potraviny na dosah
Dagmar Kafková Strnadová
Medová 333
Horní Beřkovice 411 85
IČO: 17143110
+420 608 60 57 50
I. Slovníček pojmů
Uživatelský účet: každý Uživatel, který má zájem o využívání služeb Tržiště si musí založit Uživatelský účet. Uživatelský účet je nezbytnou podmínkou pro poskytování služeb Provozovatelem.
Uživatel: registrovaný Uživatel Aplikace Tržiště.
Status/Typ registrace: určuje postavení na Tržišti a případně typ Předplatného.
Prodávající/Trhovec/Prodávající trhovec/Prodejce: Uživatel obchodující na Tržišti, který zde inzeruje a prodává své produkty. Může také nakupovat od ostatních Prodejců. Služba je mu poskytována za Předplatné.
Kupující/Zákazník registrovaný Uživatel s možností na Tržišti nakupovat od Prodejců. Služba je mu poskytována zdarma.
Chat: interní komunikační prostředek, sloužící k předávání zpráv mezi Zákazníky a Prodávajícími používaný na Tržišti.
Produkt/Zboží/Výrobek: potravina, rostlina nabízená na Tržišti.
Datum spotřeby: datum, do kterého se musí potravina spotřebovat.
Předplatné: Poplatek za zpoplatněné služby Tržiště. Liší se podle zvoleného Statusu.
Proforma faktura: nejedná se o daňový doklad. Uživatel na ni najde potřebné údaje k platbě Předplatného.
Faktura: jedná se o daňový doklad. Uživateli je vystavena po zaplacení Předplatného.
Zúčtovací období: období, kdy je Uživateli poskytována služba, za kterou je účtován poplatek ve formě Předplatného.
Webová Aplikace Tržiště - čerstvé potraviny na dosah (dále jen Aplikace nebo Tržiště): je softwarová Aplikace, přístupná prostřednictvím webových stránek www.trzistenadosah.cz.
Provozovatel: je provozovatel webové Aplikace.
II. Úvodní ustanovení
1. Tyto Podmínky upravují užívání Aplikace.
2. Uživatel je povinen udávat pravdivé údaje při vytváření Uživatelského účtu a dále při obchodování na Tržišti.
3. Nakládání s osobními údaji upravují Podmínky ochrany osobních údajů, které jsou nedílnou součástí těchto Podmínek.
4. Tržiště nenese za nabízené produkty a jejich kvalitu žádnou zodpovědnost. Stejně tak nenese zodpovědnost za jednání Prodávajících a Kupujících. V zájmu Tržiště a jeho Uživatelů je, aby zde nabízené zboží i samotné obchodování dosahovalo nejvyšší kvality. Proto existují nástroje k udržení kvality a zamezování případného neetického nebo ilegálního chování či nekalých praktik, viz IV.2.
III. Licence
1. Založením Uživatelského účtu Uživateli = registrací, poskytujeme osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání Aplikace.
2. Licence zaniká stejným způsobem jako smlouva o poskytování služeb (viz VII.1 Závěrečná ustanovení).
3. Uživateli nejsou zpřístupněny zdrojové kódy Aplikace, Reverzní inženýrství Aplikace není dovoleno.
4. Licence se uděluje jako bezúplatná nebo úplatná v závislosti na zvoleném Typu registrace. Uživatel může Typ registrace změnit. Typ registrace může měnit také Provozovatel (viz V.5. Ukončení Předplatného).
5. Aplikace je autorským dílem ve smyslu autorského zákona a majetková práva k ní vykonává Provozovatel.
6. Uživatel nesmí Aplikaci měnit.
7. Uživatel nesmí vytvářet od Aplikace odvozená díla.
8. Uživatel nesmí postupovat Aplikaci k užívání 3. osobám, pokud není registrován jako profesionální Prodejce (PROFÍK), v tom případě může umožnit přístup do účtu svým zaměstnancům.
IV. Vše důležité o obchodování na Tržišti
1. Vymezení role Tržiště:
- Tržiště je webová Aplikace, která poskytuje prostor pro virtuální setkávání Prodávajících a Kupujících, samotné obchodování probíhá přímo mezi nimi. Jinými slovy Tržiště nabízí prostor pro inzerci a prodávání zboží a umožňuje Kupujícím Prodávající kontaktovat.
- Komunikace mezi Prodávajícími a Kupujícími probíhá přes soukromé zprávy na Chatu Tržiště.
2. Nástroje pro udržení kvality obchodování na Tržišti:
- Jako nástroj pro udržení kvality nabízeného zboží a celkově kvality obchodování na Tržišti slouží Pravidla obchodování na Tržišti, Pravidla katalogu, Pravidla chatu a Pravidla pro udělování zpětné vazby, která se Uživatelé svou registrací stvrzují, v rámci souhlasu s Podmínkami, dodržovat.
- Pokud by přesto docházelo k porušení Pravidel, bere se to jako porušení Podmínek.
- Porušení nebo podezření na porušení Podmínek mají právo nahlásit Uživatelé Tržiště. Správce Tržiště se tímto bude zabývat.
- Tržiště má právo Uživateli, který porušuje Podmínky, zamezit dočasně nebo zcela v užívání služeb, bez nároku na vrácení Předplatného.
- Dalším nástrojem pro udržení a ověření kvality je hodnocení obchodu každým Kupujícím.
3. Pravidla obchodování na Tržišti:
3.1. Kdo může na Tržišti obchodovat - inzerovat, prodávat a nakupovat
- Na Tržišti mohou obchodovat pouze registrovaní Uživatelé. Volí ze 3 možných Statusů, podle toho, zda chtějí na Tržišti nakupovat nebo prodávat a podle toho, zda se jedná o profesionální či neprofesionální Prodejce.
- Na Tržišti mohou obchodovat živnostníci, mikro podniky a malé podniky.
- Na Tržišti mohou lidé bez živnostenského oprávnění prodávat sezónní přebytky ze svých zahrádek, chovu nebo sběru, pokud se nejedná o soustavnou činnost (dle platné legislativy ČR).
- Na Tržišti mohou prodávat přímý producenti potravin nebo rostlin.
- Na Tržišti mohou obchodovat osoby starší 18 let.
3.2. Kdo na Tržišti nesmí obchodovat - inzerovat a prodávat
- Na Tržišti své zboží nemohou nabízet střední a velké podniky. Tyto podniky na Tržišti mohou pouze nakupovat.
- Na Tržišti své zboží nemohou inzerovat a prodávat překupníci zboží.
4. Registrace a Uživatelský účet:
- Aby bylo možné na Tržišti obchodovat - zboží prodávat nebo kupovat, je nutné založit si Uživatelský účet, tzn. registrovat se.
- Založením účtu Uživatel souhlasí s Podmínkami.
- Registrací stvrzuje, že uvedl a nadále bude uvádět pouze správné, pravdivé a úplné údaje, a že souhlasí s Podmínkami a Podmínkami ochrany osobních údajů.
- Tržiště za správnost těchto údajů nenese zodpovědnost. Pokud se ale ukáže, že Uživatel - záměrně či nezáměrně uvedl klamné údaje, může se to brát jako porušení Podmínek. V tomto případě má Tržiště právo Uživateli dočasně omezit nebo zcela ukončit služby. Uživateli přitom nebudou vráceny vynaložené náklady - poplatek za Předplatné.
4.1. Typy registrace, tzv. Status:
Každý Uživatel Tržiště si při registraci volí Status (Typ registrace), se kterým bude na Tržišti obchodovat.
4.1.1. Status JEN NAKUPUJU:
Uživatel s tímto Statusem může na Tržišti pouze nakupovat. Registrace je zdarma.
4.1.2. Status ZAHRÁDKÁŘ:
Výroba a prodej potravin ho neživí, nemá IČO. Zahrádkář prodává příležitostně, přebytky ze své zahrádky, chovu nebo sběru. Může prodávat např. ovoce a zeleninu z vlastní zahrady, nasbírané léčivé byliny a lesní plody, mléko, maso, vejce a med. Tzv. prodej sezonních přebytků upravuje platná legislativa ČR.
Prodejce má zároveň možnost soukromě nakupovat od ostatních Prodejců.
Uživatel s tímto Statusem platí měsíční Předplatné.
4.1.3. Status PROFÍK:
Výrobou a prodejem potravin se živí. Je mu přiděleno IČO. Patří sem živnostníci, mikro podniky a malé podniky.
Prodejce má zároveň možnost soukromě nakupovat od ostatních prodejců.
Uživatel s tímto Statusem platí měsíční Předplatné.
5. Platba za zboží:
- Platba za zboží probíhá po domluvě Kupujícího s Prodávajícím na místě obchodu v hotovosti nebo kartou při předání zboží, případně jiným způsobem, pokud se tak obě strany dohodly. Např. v případě nákupu profesionálů (např. nákup školní jídelny od Prodejce Statusem Profík) je možné, po dohodě, zboží uhradit fakturou až po předání zboží.
- Prodávající nikdy nesmí vyžadovat platbu předem. Kupující nikdy neplatí za zboží předem. Kupující tak předejdou riziku podvodného jednání.
6. Pravidla katalogu
- Následně budou vyjmenovány produkty, které smí a naopak nesmí být na Tržišti nabízeny a prodávány. Tento výčet není vyčerpávající, proto si Tržiště vyhrazuje právo určovat, co zde smí či nesmí být prodáváno, a to i dodatečně. Zejména pokud produkty přestavují nebezpečí pro ostatní, nebo jsou v rozporu se zákonem.
Pokud vystavené předměty nebudou v souladu s Podmínkami, Tržiště má právo předměty odstranit, při vážném porušení Podmínek dočasně omezit služby nebo je zcela ukončit. Uživateli přitom nebudou vráceny vynaložené náklady - poplatek za Předplatné.
- V katalogu lze inzerovat pouze produkty z následujících kategorií:
• ovoce a zelenina a trvanlivé výrobky z nich (nakládané, sušené, mražené)
• bylinky - řezané, v květináči nebo trvanlivé produkty z nich
• houby a trvanlivé výrobky z nich (nakládané, sušené, mražené)
• ořechy a semena
• med a včelí produkty
• vejce (pouze z volného nebo halového chovu)
• mléko a mléčné výrobky
• maso a masné výrobky v kvalitě BiO nebo Potraviny produkované šetrným způsobem - připravujeme
• cukrářské a pekařské výrobky
• živé rostliny - sadba, květiny, keře a stromy, traviny, řezané květiny apod.
• krmiva pro hospodářská zvířata a podestýlky - připravujeme
6.1. Produkty s certifikáty a dalšími označeními:
- Na Tržišti najdete opravdu širokou škálu potravin včetně potravin s certifikáty a dalšími označeními
- Na Tržišti se prodávají potraviny různé kvality, proto je důležité, aby je Prodávající správně zařadili do Katalogu. Kromě produktů pěstovaných konvenčním způsobem se zde prodávají i produkty s certifikáty a potraviny produkované šetrným způsobem“. Na Tržišti najdete také potraviny s označením STOP plýtvání potravinami.
6.2. Označení používaná pouze na Tržišti
6.2.1. Potraviny produkované šetrným způsobem:
- Jedná se o označení používané výhradně na Tržišti, Prodávající nevlastní žádný certifikát, ani nemusí jinak dokazovat pravost svého tvrzení. Za pravdivost svého tvrzení ručí „ pouze svou pověstí“. Při vkládání označení k produktu, Prodejce potvrzuje správnost a pravdivost údajů. Pokud se prokáže, že Prodejce jednal klamavě, bere se to jako porušení Podmínek.
- Označení vzniklo, aby umožnilo Kupujícím jednoduše rozlišit potraviny s přidanou hodnotou. Jak jasně vyplývá z názvu, jedná se o potraviny, které byly vypěstované k přírodě šetrným způsobem. Potraviny, které sice nemají certifikát, ale jsou pěstované ekologicky, tedy k životnímu prostředí šetrným způsobem - bez použití chemických hnojiv a postřiků, v duchu využívání dobrých znalostí rostlin a zvířat, aby nedocházelo ke zbytečnému znehodnocování půdy, plýtvání vodou, ohrožování přírodní rozmanitosti nebo ke krutému a nedůstojnému zacházení se zvířaty. Počítáme, že toto označení budou využívat především Prodejci se Statusem ZAHRÁDKÁŘ.
Minimální podmínky pro užití označení Potravina pěstovaná šetrným způsobem:
Rostlinná produkce: Prodejce při pěstování nepoužívá chemické postřiky a hnojiva. Ani po sklizni potraviny chemicky neošetřuje.
Živočišná produkce: Uvědomujeme si, že např. ne každý drobný chovatel, který chová slepice, chce mít certifikát BIO, přesto jeho produkty mohou být na stejné nebo podobné úrovni. Proto dáváme možnost prodávat takové výrobky pod označením Potravina produkovaná šetrným způsobem. Také my vyžadujeme minimální podmínky, aby označení mohlo být užito. Se zvířaty musí být zacházeno podle zásad ekologického zemědělství - po většinu roku umožněn volný výběh, kvalitní krmiva, a naopak žádné hormony a kruté nedůstojné zacházení.
Chovatel se při používání certifikátu zavazuje, že uvádí pouze pravdivé údaje. Vzhledem k tomu, že nad dodržováním pravidel užití tohoto označení nikdo nedohlíží, asi jediný způsob, jak se přesvědčit o pravdivosti tvrzení chovatele je vidět chov na vlastní oči při osobním odběru. Na Tržišti věříme na poctivost chovatelů a zpětnou vazbu od zákazníků.
6.2.2. STOP plýtvání potravinami
Toto označení nesou potraviny, které jsou určené, k velmi rychlé spotřebě, max. do 2 dnů. U potraviny musí být uvedeno přesné Datum spotřeby. Potraviny jsou prodávány s výraznou slevou. Cílem je zabránit plýtvání potravinami.
6.3. Potraviny s certifikáty:
- Na Tržišti mohou prodávat i producenti certifikovaných potravin - BIO, Vím, co jím, Klasa a Regionální potravina a regionální značky a další. Aby se Prodejci mohli pyšnit jedním z těchto certifikátů, musí splnit zákonem jasně vymezené podmínky.
- Prodávající potvrzují a zavazují se, že u svých produktů uvádějí pouze přesné a pravdivé údaje. Pokud se prokáže, že Prodejce jednal klamavě, bere se to jako porušení Podmínek.
6.4. V katalogu není možné inzerovat:
- vejce od slepic z klecových chovů,
- maso a masné výrobky, které nesplňují požadavky na označení BIO nebo Potravina produkovaná šetrným způsobem,
- produkty, které nesplňují hygienické požadavky a jsou nebezpečné pro zdraví člověka,
- tabákové a alkoholické výrobky,
- nelegální produkty,
- hotové pokrmy a nápoje,(kompletní pokrm připravený ke konzumaci nebo ohřevu - např. předvařené těstoviny, zamražené polévky, čerstvá hotová jídla apod.)
- oblečení, nábytek, hračky, knihy apod.
- bez živnostenského oprávnění není možné prodávat domácí výrobky jako jsou např. marmelády, dorty, cukroví apod.
6.5. Množství inzerovaných produktů
- Množství inzerovaných produktů je regulováno. Prodejce se Statusem ZAHRÁDKÁŘ může inzerovat 50 produktů. Prodejce se Statusem PROFÍK, může inzerovat nejvýše 200 produktů současně.
7. Pravidla na chatu
- Chat slouží pro komunikaci mezi Uživateli Tržiště, přesněji k předávání soukromých zpráv mezi Prodávajícím a Kupujícím. Na chatu si spolu Prodávající a Kupující domlouvají podrobnosti obchodu - produkt, jeho množství, cenu a způsob předání.
- Na chat chodí Uživatelům zprávy od Provozovatele Tržiště. Např. o blížícím se termínu vypršení Předplatného, novinkách na Tržišti apod.
- Na chatu Uživatelé musí komunikovat způsobem, který je v mezích zákonně a společensky přijatelného chování.
- Na chatu je zakázáno komunikovat vulgárně, xenofobně nebo jinak urážlivě.
- Je zde zakázáno zveřejňovat jakýkoliv obsah, který není v souladu s platnými zákony nebo s dobrými mravy.
8. Hodnocení a jeho pravidla
- Každý Kupující má právo ohodnotit Prodávajícího podle toho, jak je spokojen s obchodem, s kvalitou produktů i přístupem Prodávajícího. Podle celkové spokojenosti udělí Prodávajícímu počet hvězdiček - 5 hvězdiček nejlepší hodnocení, 1 hvězdička nejhorší hodnocení, a zároveň má možnost doplnit krátké slovní hodnocení.
- Tato hodnocení slouží jako zpětná vazba pro Prodávající a zároveň pro lepší orientaci na Tržnici pro Kupující.
- Pro hodnocení platí stejná pravidla jako pro chatování mezi Prodejcem a Kupujícím.
9. Nahlášení Uživatele
- Každý uživatel má právo Nahlásit jiného Uživatele, o kterém ví, nebo má oprávněné podezření, že porušuje Podmínky Tržiště. Uživatele je možno nahlásit na adrese podpora@tristenadosah.cz.
- Tím, že Uživatel nahlásí nevhodné chování jiného Uživatele, nám pomáhá zachovat na Tržišti bezpečný a příjemný prostor pro obchodování. Může se jednat zejména o porušení Pravidel katalogu, Pravidel chatu, Pravidel Hodnocení, ale také nevhodného obsahu (textu, obrázků, fotek) apod.
- Pokud Tržiště shledá, že byl uživatel nahlášen oprávněně, má právo takovému uživateli částečně či úplně, dočasně či trvale omezit poskytování služeb Tržiště bez nároku na náhradu škody.
V. Předplatné - platba za poskytnutí prostoru k inzerci a prodeji na Tržišti
1. Předplatné:
- Aplikace je poskytována ve 3 verzích = Uživatel při registraci volí ze 3 Statusů.
- Aby mohl Uživatel na Tržišti inzerovat a prodávat své produkty, platí Tržišti za tyto služby Předplatné.
- Výše Předplatného se liší dle zvoleného Statusu.
- Provozovatel může v rámci promo akcí výši Předplatného snižovat nebo ho od Uživatelů vůbec nevyžadovat.
- Provozovatel může Předplatné navýšit, ale musí o tom Uživatele informovat s předstihem minimálně 30 dnů. Pokud s tím Uživatel nebude souhlasit, má právo službu dál nevyužívat.
2. Způsob Uhrazení Poplatku:
- Poplatek může Uživatel zaplatit bankovním převodem z účtu na účet.
2.1. Uhrazení poplatku přes platební bránu
- Možnost zaplatit přes platební bránu bude brzy zpřístupněna.
2.2. Uhrazení poplatku bankovním převodem:
- Po registraci, tedy při první platbě, Uživateli obratem přijde zpráva s potvrzením Statusu Prodávajícího (Jsem ZAHRÁDKÁŘ nebo Jsem PROFÍK), s odkazem na Proforma fakturu, která obsahuje údaje pro zaplacení měsíčního poplatku.
- Začít vkládat produkty může Uživatel okamžitě, ale účet bude plně aktivní až po připsání poplatku za Předplatné na účet Tržiště. Tzn., že před zaplacením předplatného budou vložené produkty pro ostatní skryté, a jakmile bude poplatek připsán na účet Tržiště, produkty budou pro kupující i ostatní prodejce odhaleny.
- Na připsání peněz na účet Tržiště má Uživatel vždy 7 kalendářních dnů. Pokud do té doby Proforma fakturu neuhradí (a chce Předplatné koupit), musí si vygenerovat novou Proforma fakturu v sekci pro správu osobního účtu Moje předplatné.
- Také při dalších platbách bude Uživatelský účet plně aktivní, až po připsání peněz na účet Tržiště. Tržiště připomíná možnost uhrazení Předplatného na další období emailem a zprávou na chatu Tržiště. Proforma fakturu na další období Uživatel získá v sekci pro správu osobního účtu v Moje Předplatné.
3. Vystavení Faktury:
- Po připsání peněz na účet Tržiště bude Uživateli vystaven daňový doklad - Faktura. Odkaz na ni přijde Uživateli emailem a na chatu Tržiště. K Faktuře bude mít přístup také v sekci pro správu osobního účtu v Moje předplatné.
4. Zúčtovací období:
- Zúčtovací období je doba na jakou má Uživatel uhrazeno Předplatné.
- Jako Zúčtovací období se počítá 31 dnů od připsání peněz na bankovní účet Tržiště (nikoliv od odeslání peněz z účtu Uživatele).
- Pokud v Předplatném Uživatel plynule navazuje na předchozí Předplatné, Zúčtovací období se počítá od prvního nezaplaceného dne. např. Uživatel má uhrazeno Předplatné od 1. do 31. května a uhradí pro forma fakturu za další období, peníze na účet Tržiště se připíší např. již 26. května. Další Zúčtovací období bude 1. června až 1. července.
- O připsání peněz na účet Tržiště informujeme Uživatele na chatu Tržiště a emailem. Připsání peněz většinou proběhne okamžitě, v případě převodu na bankovní účet, ale může trvat i několik dní.
5. Ukončení Předplatného:
- Předplatné není automaticky obnovováno. Pokud chce Uživatel v Předplatném pokračovat, Proforma fakturu s údaji k platbě získá v sekci pro správu osobního účtu v Moje Předplatné.
- Uživatel může s obchodováním na Tržišti kdykoliv skončit, pokud nezaplatí Předplatné na další období.
- Pokud Uživatel nemá zaplacené Předplatné, jím inzerované produkty budou skryté, tzn. Kupující je neuvidí, Uživatel ale bude moci nadále nakupovat od ostatních Prodejců.
- Z důvodu sezonního prodeje, účet zůstane aktivní ještě dalších 14 měsíců od posledního zaplaceného dne.
- Po 14 měsících budou jeho produkty odstraněny a Status Uživatele změněn na JEN NAKUPUJU.
VI. Práva a povinnosti
Práva a povinnosti Tržiště:
1. Tržiště může změnit Aplikaci za účelem jejího zlepšování, když to nezmění účel/smysl Tržiště a nezmění data poskytnutá Uživatelem.
2. Tržiště může provoz Aplikace kdykoliv ukončit, Tržiště musí tuto skutečnost oznámit Uživatelům min. 30 dnů předem.
3. Tržiště může omezit služby nebo zcela ukončit jejich poskytování Uživatelům, kteří Tržiště nevyužívají v souladu s těmito Podmínkami, např. porušují Pravidla Tržiště nebo Pravidla chatu, obzvláště pokud používají Aplikaci v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy a obecně uznávanými etickými a morálními principy. Uživatel nemá v takových případech právo na náhradu Předplatného.
4. Tržiště má právo smazat účet Uživateli, který účet nevyužívá déle než 24 měsíců.
Práva a povinnosti Uživatelů Tržiště:
1. Dle zvoleného Typu registrace mohou Uživatelé na Tržišti obchodovat. Uživatelé se Statusem JEN NAKUPUJU mohou pouze nakupovat. Uživatelé se Statusem ZAHRÁDKÁŘ nebo PROFÍK mohou na Tržišti nabízet a prodávat své produkty a nakupovat od jiných prodejců.
2. Uživatel může svůj Status změnit.
3. Uživatelé nesou veškerou zodpovědnost za jimi (nebo osobou, které poskytli přístup) vložený obsah. Odpovídají za správnost poskytnutých údajů i za to, že jsou v souladu s těmito Podmínkami.
4. Uživatelé nesou plnou odpovědnost za kvalitu jimi nabízených produktů a za obchodní transakce mezi nimi a dalšími Uživateli a za spory, které z nich mohou vzniknout.
5. Při nákupu služby od Provozovatele, tedy Předplatného, bere Uživatel na vědomí, že Tržiště začne zaplacenou službu poskytovat ihned po připsání Předplatného na účet Tržiště. Není možné žádat odstoupení od smlouvy, Uživatel se vztahu k Předplatnému tohoto práva vzdává.
6. Uživatel má právo službu reklamovat za těchto podmínek:
- Pakliže nejsou funkční důležité součásti služby, které umožňují Tržiště využívat k avizovanému záměru, jinými slovy pokud se na webu Tržiště vyskytnou takové vady, které Uživateli s Předplatným omezí nebo zamezí inzerci a prodej jeho produktů, Uživatel má povinnost o takových skutečnostech Provozovatele informovat. Pokud poté Provozovatel závadu neodstraní do 24 hodin, Uživatel má právo službu reklamovat. Může se jednat o následující situace:
- Např. sever je z technických důvodů zaviněných Tržištěm nefunkční déle než 24 hodin.
- Některé důležité prvky Aplikace nefungují nebo nefungují správně a brání tak užívání služeb Tržiště v avizovaném rozsahu - např. kdyby došlo k situaci, že Uživateli nejdou vkládat a inzerovat produkty, vložené předměty se nezobrazují apod.).
- V takových případech má Uživatel právo, aby mu bylo vráceno Předplatné za dny, kdy nemohl čerpat služby.
7. Uživatel má právo svůj účet kdykoliv zrušit. Uživatel nemá nárok na jakoukoliv náhradu, v případě, že účet zruší před uplynutím doby Předplatného.
- Smazat účet je možné v sekci pro správu osobního účtu v Nastavení.
- Pokud má Uživatel nedokončený obchod s dalším Uživatelem, druhé straně přijde o smazání účtu informace od Tržiště.
- Smazáním účtu dojde k ukončení poskytování služeb a k vymazání veškerých dat z Aplikace.
8. Uživatel má právo Tržišti poskytnout zpětnou vazbu. Své náměty, připomínky, stížnosti mohou směřovat na zpetnavazba@trzistenadosah.cz. Budeme se jim pečlivě věnovat. Opovíme na ně, v co nejkratší době, max. však do 10 dnů.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Vytvořením Uživatelského účtu (kliknutím na link v ověřovacím e-mailu v průběhu registrace) dochází ke vzniku smlouvy o poskytování služeb mezi Provozovatelem a Uživatelem. Obsah smlouvy tvoří tyto Podmínky ve znění platném ke dni vytvoření Uživatelského účtu případně ve znění pozdějších změn. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá po dobu trvání Uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo zánikem Uživatele nebo Provozovatele bez právního nástupce.
2. Vytvořením Uživatelského účtu dále dochází ke vzniku smlouvy o zpracovávání osobních údajů mezi Provozovatelem a Uživatelem, přičemž obsah smlouvy tvoří příslušná ustanovení Zásad pro ochranu osobních údajů a Podmínek v přiměřeném rozsahu ve znění platném ke dni vytvoření Uživatelského účtu případně ve znění pozdějších změn. Smlouva se uzavírá po dobu trvání Uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo zánikem Uživatele nebo Provozovatele bez právního nástupce.
3. Je-li některá část těchto Podmínek neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání.
4. Smluvní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
5. Pro případ vzniku sporu v souvislosti nebo na základě těchto Podmínek se bude vždy aplikovat české právo. Spory budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
6. Provozovatel může tyto podmínky měnit, změna Podmínek bude Uživatelům oznámena emailem. V případě, že Uživatel nebude se změněnými podmínkami souhlasit, má právo změnu odmítnout. Výpovědní doba činí 14 dnů. Ke dni uplynutí výpovědní doby Provozovatel Uživateli zruší Uživatelský účet. Částka odpovídající nevyčerpanému Předplatnému se Uživateli nevrací. V případě, že Uživatel svůj účet nezruší zasláním oznámení do 14 dní od oznámení změny Podmínek, má se za to, že s novými Podmínkami souhlasí.
7. Podmínky jsou platné a účinné od 28.5.2022